Norway grants

Kaen Granity was awarded with a grant EUR 199 500 for acquisition of a new greener equipment by Innovation Norway, Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, Programme Business Development - Bulgaria, Innovation and SMEs, focus area Green Industry Innovation.
The main needs and problems that the project will address are connected to improving the efficiency of the production process, making full use of the resources without waste, improving the working conditions by reducing dust, and overall decreasing the negative effect on the environment. Currently the main issue is the large amount of dust that is created, and the urgent need for replacing the waste water purification system. The present-day technologies require absolutely pure water, thus we need a proper water purification system that can provide the needed water supply for the cutting machinery. The new purification system would cycle the same water in a loop by fully cleaning it and reusing it again and again. Another issue is related to the needs of the clients - highly customised products with complicated shapes, which cannot be produced with the current technology. The new machinery will allow us to produce these complex shapes, while completely minimising the waste.
Kaen Graniti’s goal is to prevent negative consequences on the environment caused by the factory’s manufacturing activity and to develop opportunities for better competitiveness and sustainability of the company by purchasing and putting into service new equipment. The company does not have enough equipment to proceed on full capacity and does not have a good water purifying system, which leads to numerous environmental issues for the region’s population and the company itself.
The company aims at purchasing and putting two innovative machines into service: a new 5-D water jet, which is 3-4 times faster than our current machines, and it has more functionalities, thinner blade which leaves less waste, it is a green technology - it cuts with water. It gives us a unique opportunity for better competitiveness because it is able to produce very fine and unique details which are impossible to cut with current technology. This water jet will be the first not only at Kaen Graniti Ltd., but also in the whole region.
The planned building of a WWPS will also enable the company to meet a series of environmental requirements in view of the obligation it has to national legislation and EU directives. The relevant normative framework is provided by the Environmental Protection Act and the Water Act. In addition, the Bulgarian Government has fully transposed relevant EU Directives (i.e. Council Directive 91/271/EEC and Directive 85/337/EEC).

„Каен Гранити“ ООД получи безвъзмездна помощ в размер на 199 500 евро за придобиване на ново по-екологично оборудване от Иновация Норвегия, Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма "Бизнес развитие - България, иновации и МСП", фокус област "Иновации в зелената индустрия".
Основните нужди и проблеми, които проектът ще реши, са свързани с подобряване на ефективността на производствения процес, пълноценно използване на ресурсите без отпадъци, подобряване на условията на труд чрез намаляване на запрашеността и цялостно намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Понастоящем основният проблем е голямото количество прах, което се създава, и спешната необходимост от подмяна на системата за пречистване на отпадъчните води. Съвременните технологии изискват абсолютно чиста вода, поради което се нуждаем от подходяща система за пречистване на водата, която може да осигури необходимото водоснабдяване за машините за рязане. Новата система за пречистване ще използва една и съща вода в цикъл, като я почиства напълно и я използва отново и отново. Друг въпрос е свързан с нуждите на клиентите, които често изискват силно персонализирани продукти със сложни форми, които не могат да бъдат произведени с настоящата технология. Новите машини ще ни позволят да произвеждаме тези сложни форми, като същевременно напълно намалим отпадъците.
Целта на проекта на „Каен Гранити“ е да предотврати негативните последици за околната среда, причинени от производствената дейност на предприятието и да даде възможности за по-добра конкурентоспособност и устойчивост на компанията чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване.
Дружеството има за цел да закупи и пусне в експлоатация две иновативни машини: нов 5-D water jet, който е 3-4 пъти по-бърза от сегашните ни машини и има повече функционалности, по-тънко острие, което оставя по-малко отпадъци, и е зелена технология - реже с вода. Тази машина ще ни даде уникална възможност за по-добра конкурентоспособност, тъй като е в състояние да изработва много фини и уникални детайли, които е невъзможно да бъдат изрязани с настоящата технология. Тази машина ще бъде първата не само в "Каен Гранити" ООД, но и в целия регион.
Планираното изграждане на система за пречистване на вода ще позволи на дружеството да изпълни и редица екологични изисквания с оглед на задълженията, които има към националното законодателство и директивите на ЕС. Съответната нормативна рамка се осигурява от Закона за опазване на околната среда и Закона за водите. Освен това българското правителство е транспонирало изцяло съответните директиви на ЕС (т.е. Директива 91/271/ и Директива 85/337).

 

16.03.2022 г.

IN CMYK